BRINGING STEM INTO ACTIVE AGING

За нашия проект

Въвеждане на STEM при по-възрастните BRinging STEM into Active agINg (BRAIN) е проект за стратегическо партньорство, насочен към обучение на научни изследователи да предават научни знания и умения на възрастни, като ги ангажират в процес на активно остаряване, както и поемат и активна образователна роля към техни връстници и други групи от населението, което ще насърчи тяхното социално включване.

Проектът “BRAIN” предвижда да предаде значително и устойчиво въздействие: възрастните, включени в местната програма, след като са придобили нови знания и умения, ще действат като репликатори на резултатите от обучението, които ще повишат самочувствието им, както и ще насърчат социалното им включване в обществото, докато партньорските организациите ще придобият нови образователни методологии, които могат да бъдат използвани и в други сектори.